VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY OSOBNÍHO KURZU NA ZBROJNÍ PRŮKAZ – PLATNÉ OD 20.10.2022Čas potřebný na čtení 12 min

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

video-zbrojak.cz s.r.o., IČ: 17616352 se sídlem Smetanova 167, 440 01, Dobroměřice (dále jen „školitel“).

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi školitelem a klientem.
 2. Klientem se pro účely těchto VOP rozumí jakákoli osoba, která si u školitele objednala službu.
 3. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, a to mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 4. Službou se pro účely těchto VOP rozumí kurzy dle nabídky školitele.

II. PROCES UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Smluvní vztah mezi školitelem a klientem vzniká na základě školitelem potvrzené písemné či elektronické přihlášky ke kurzu.
 2. Školitel se zavazuje, že dá nejpozději do 3 pracovních dnů na vědomí, zda přihlášku, resp. objednávku potvrzuje či nikoli. Následně školitel zašle klientovi fakturu – daňový doklad. Místo v kurzu má klient závazně rezervováno po úhradě faktury.
 3. Úhrada částky dle předchozího odstavce tohoto článku se vztahuje na termín kurzu, který si klient při přihlášení vybral.
 4. V případě, že klient, po úhradě faktury dle odst. 2 tohoto článku, bude bez vážného důvodu požadovat změnu termínu kurzu za jiný než ten, který si při přihlášení vybral, bude postupováno dle ust. čl. VI. těchto VOP. Vážným důvodem se pro účely těchto VOP rozumí dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa, a to ve smyslu příslušných právních předpisů. Případné vážné důvody je klient povinen prokázat, v opačném případě k nim nebude přihlíženo.
 5. Pokud klient neuhradí fakturu – daňový doklad do data splatnosti uvedeného na této faktuře nebo se do tohoto data se školitelem nedohodne na jiném datu úhrady, bude školitelem jeho přihláška zrušena a místo v kurzu bude postoupeno dalšímu zájemci.
 6. Smlouva mezi školitelem a klientem je uzavřena okamžikem, kdy školitel potvrdí klientovu objednávku.

III. ZPŮSOB A FORMY ÚHRADY SLUŽBY

 1. Platbu za služby lze provést v hotovosti, platební kartou, či bezhotovostním převodem na bankovní účet školitele, přičemž platební informace budou klientovi zaslány ve faktuře na jeho emailovou adresu.
 2. Po obdržení požadované peněžní částky, jakožto úhrady zbývající části kurzovného, zašle školitel klientovi mailové oznámení o přijetí platby. Daňový doklad zašle školitel klientovi po skončení 1. dne kurzu. Shora uvedený postup platí i v případě, kdy za klienta hradí tuto platbu jeho zaměstnavatel.
 3. V případě kurzu Zbrojní průkaz osobní kurz bude školitelem vystavena objednateli/klientovi faktura splatná poslední den konání kurzu.
 4. Splatnost faktur (daňových dokladů i zálohových) je stanovena na 7 dní ode dne jejich vystavení a zaslání na email klienta, a to ve smyslu ust. čl. X. těchto VOP.

IV. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PRO KURZY

 1. Pro každý kurz nabízený školitelem je stanoven minimální počet klientů. Při nižším počtu klientů si školitel vyhrazuje právo kurz nezahájit. V takovém případě bude klientovi nabídnut kurz v jiném termínu, případně mu budou vráceny veškeré již uhrazené peněžní prostředky.
 2. V případě kurzu Zbrojní průkaz osobní kurz je školitelem stanoven maximální počet 10 klientů.
 3. V případě neúčasti klienta na kurzu nebo jakékoliv jeho části (tj. v případě zmeškání) neposkytuje školitel žádnou kompenzaci. Klient nemá zejména právo na zařazení do následujícího kurzu stejného typu.
 4. Nemůže-li se klient objednaného a uhrazeného kurzu zúčastnit, pak je oprávněn zajistit za sebe náhradníka. Právě uvedené platí pouze v případě, že k zajištění náhradníka dojde ještě před zahájením kurzu, nikoli v jeho průběhu, a to bez ohledu na to, zda se jedná o jednodenní nebo vícedenní kurz.
 5. Pro případ, kdy klient promešká více než jednu výukovou hodinu (45 minut) z kurzu (nebo jeho části) pozbývá právo na další účasti ve školení.
 6. Školitel má právo provést jednostranně změnu v osobě lektora v konkrétním kurzu.
 7. Výcvik na Zbrojní průkaz osobní kurz je rozdělen do 3 stupňů, přičemž každý stupeň trvá minimálně 1 hodinu (3 výukové hodiny). V případě, že bude klient absolvovat více stupňů, pak je povinen absolvovat všechny stupně do 4 měsíců od zahájení prvního stupně. V opačném případě nebude klientovi umožněno účastnit se 2. a/nebo 3 stupně výcviku. Klient je povinen kurz absolvovat nejpozději do 12 měsíců od vytvoření přístupových údajů do kurzu na webu www.video-zbrojak.cz. Prodloužení je možné o další rok po uhrazení 50 % ceny původního kurzovného.
 8. Prodloužení dárkového poukazu na kurz je možné o další rok po uhrazení 50 % původní ceny dárkového poukazu. O prodloužení je možné požádat nejpozději do třech měsíců po uplynutí platnosti poukazu.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KLIENTA

 1. V případě uzavření smlouvy distančním způsobem má klient, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od příslušné smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy klient odeslal svou objednávku školiteli a ten mu přijetí této objednávky potvrdil). Odstoupí-li klient v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, vrátí mu školitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržel odstoupení od smlouvy, uhrazené peněžní prostředky (po odečtení nevratné platby dle ust. čl. VI. odst. 1 těchto VOP), které od klienta v souvislosti s příslušnou smlouvou obdržel.
 2. V případě, že bylo před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu shora uvedeného již s poskytnutím služeb započato, a to na základě žádosti klienta, resp. s jeho výslovným předchozím souhlasem, nebude moci klient od této smlouvy odstoupit.
 3. V ostatních případech se pro odstoupení od smluv bude postupovat podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

VI. NEVRATNÁ PLATBA A STORNO PODMÍNKY

 1. Částka, kterou je dle ust. čl. II. odst. 2 těchto VOP klient povinen uhradit, je ve výši 2000,- Kč nevratnou platbou, která odpovídá paušalizované částce na úhradu nákladů, které školiteli vzniknou s přihlášením klienta ke kurzu. Úhradou částky kurzu z přihlášky dle ustanovení čl. II. odst. 2 těchto VOP není dotčena klientova povinnost dle ust. čl. VI odst. 2 těchto VOP.
 2. Zruší-li klient svou účast na některém kurzu, pak mu vznikne povinnost uhradit storno v této výši:
  • 21  kalendářních dní před zahájením kurzu: 0 %;
  • 20 – 10 kalendářních dní před zahájením kurzu: 50 % z celkové ceny kurzu;
  • 9 a méně kalendářních dní před zahájením kurzu: 100 % z celkové ceny kurzu. 

VII. PORUŠENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO KURZY ZE STRANY KLIENTA

 1. V případě, že klient nedodrží podmínku aktivní účasti v kurzu (dle ust. čl. IV. odst. 5 těchto VOP) nebo bude jakýmkoli jiným způsobem narušovat plynulý průběh kurzu, případně promešká více než jednu výukovou hodinu (dle ust. čl. IV. odst. 6 těchto VOP) bude toto jednání považováno za porušení smlouvy, uzavřené mezi klientem a školitelem, podstatným způsobem ve smyslu ustanovení § 2002 občanského zákoníku.
 2. V případě, že klient svým jednáním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu, lektorů či školitele, bude toto jednání rovněž považováno za porušení smlouvy podstatným způsobem a má školitel právo od smlouvy uzavřené s tímto klientem odstoupit. Právě uvedené však nemá vliv na případnou povinnost takového klienta k náhradě újmy vzniklé jeho protiprávním jednáním.

VIII. ZÁRUKA A REKLAMACE

 1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění je 6 měsíců.
 2. Předmět plnění trpí vadou, jestliže neodpovídá podmínkám ujednaným ve smlouvě.
 3. Klient uplatní reklamaci u školitele písemně na adrese ClienTel.cz, v.o.s., 5. května 163, Louny či elektronicky na emailové adrese video-zbrojak(a)video-zbrojak.cz, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co se o této skutečnosti dozvěděl.
 4. Takováto reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení/firma klienta, kontaktní údaje a popis vady. Bez shora uvedených náležitostí nebude školitel reklamaci posuzovat.
 5. Školitelka vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení shora specifikovaného písemného oznámení, nedohodne-li se s klientem na jiné lhůtě.
 6. Právo volby způsobu odstranění vady v případě uznané reklamace náleží školiteli.

IX. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Pro případ, že klient zahájil své vzdělávání na některém z kurzů nabízených školitelem, má se za to, že již přihlášením do kurzu svými přihlašovacími údaji, nebo první absolvovanou výukovou hodinou přijal celé plnění poskytované školitelem, což platí bez ohledu na to, zda se jedná o jednodenní kurz, jeden z modulů vícestupňového kurzu nebo vícestupňový kurz zakoupený jako celek.
 2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy uzavřené mezi školitelem a klientem poté, co klient zahájil své vzdělávání na některém z kurzů nabízených školitelem, nemá klient právo na vrácení žádné částky, jelikož došlo ke zkonzumování plnění poskytnutého školitelem.
 3. Pravidla popsaná v tomto článku se neaplikují na případ uvedené v ust. čl. VIII. odst. 1 těchto VOP.

X. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.
 2. Spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online k řešení spotřebitelských sporů, v jazyce, který si zvolí. K právě uvedenému mohou spotřebitelé využít platformu dostupnou na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr.

XI. JAZYK UZAVŘENÍ SMLOUVY, ROZHODNÉ PRÁVO, MÍSTO SUDIŠTĚ

 1. Veškeré smlouvy uzavírané mezi školitelem a klientem jsou uzavírány v českém jazyce a právní vztahy z takových smluv vyplývající, jakož i právní vztahy vyplývající z těchto VOP se budou řídit výhradně právem České republiky.
 2. Školitel a klient se v případě sporů týkajících se závazků z jejich smluv (či těchto VOP) nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s takovými smlouvami, vyvinou přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pro případ, že tyto strany nebudou schopny vyřešit svůj vzájemný spor dohodou, pak jsou k rozhodování sporů pravomocné soudy České republiky. Pravomoc jiných soudů se nepřipouští.

XII. DORUČOVÁNÍ

 1. Veškerá písemná komunikace mezi školitelem a klientem bude probíhat elektronicky na emailové adresy, které si tyto strany při uzavření smlouvy sdělí, přičemž smluvní strany uznávají autenticitu takto odesílaných zpráv. Zprávy odeslané na uvedené emailové adresy se považují za doručené dnem, kdy byly úspěšně odeslané na danou adresu.
 2. Pro případ, že nebude možné doručovat elektronicky prostřednictvím emailových adres, pak si strany budou doručovat příslušné písemnosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, a to na adresy uvedené v záhlaví příslušné smlouvy.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Školitelka si vyhrazuje právo VOP jednostranně změnit a informovat o tomto včas a bez zbytečného odkladu, a to upozorněním na svých webových stránkách.
 2. Klient objednáním služeb nebo zboží stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez jakýchkoli výhrad souhlasí.
 3. Klient je seznámen se skutečností, že služby jemu poskytované jsou určeny výhradně pro něj a nesmí poskytování služeb postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu školitele. Klient bere na vědomí, že veškeré učební materiály, které mu budou poskytnuty v průběhu některého z kurzů jsou duševním vlastnictvím školitelky a podléhají autorskoprávní ochraně.
 4. V případě, že se kterékoli ustanovení těchto VOP stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení.
 5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 20.10.2022.